Το πλαίσιο ένταξης στην αγορά εργασίας

Aπό τα μέσα του 2015, οι χώρες της Ευρώπης έχουν βιώσει την άφιξη αιτητών άσυλου σε επίπεδα ρεκόρ. Ως αποτέλεσμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει μέγιστη προτεραιότητα στην υποστήριξη των Κρατών Μελών στη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Η ένταξη των ΥΤΧ στις κοινωνίες υποδοχής περιλαμβάνουν πολυεπίπεδες δράσεις, μία από τις οποίες αξιολογείται ως πολύ σημαντική και αφορά την υποβοήθησή τους για ένταξη στην αγορά εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς παραμονής τους και τις ανάγκες της αγοράς. Κεντρική προσπάθεια είναι να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό των προσφύγων και μεταναστών κατά τρόπο ώστε να μην καθηλώνονται σε επιδόματα και να συμβάλλουν ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη.

Παράλληλα, ο ΟΟΣΑ και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες UNHCR με δική τους πρωτοβουλία εξέδωσαν μια έκθεση για τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη, τονίζοντας τη σημασία της ένταξης στις αγορές εργασίας ως μιας διαδικασίας που θα προσφέρει ανεκτίμητη βοήθεια στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, συμπεριλαμβανομένων τόσο των δικαιούχων YTX όσο και των χωρών υποδοχής .

Οι χώρες υποδοχής θα πρέπει να βρουν τρόπους να ενσωματώσουν έναν πρωτοφανή αριθμό προσφύγων στις κοινωνίες τους και στις αγορές εργασίας. Ενώ η πρόσβαση στην αγορά εργασίας μπορεί να περιορίζεται από διοικητικές πράξεις (π.χ. άδειες εργασίας) και πρακτικά εμπόδια (π.χ. γλώσσα), οι πρόσφυγες έχουν το νόμιμο δικαίωμα να εργάζονται σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ (βλέπε περαιτέρω [link]).

Επιπλέον, οι μετανάστες εργαζόμενοι είναι μια άλλη ομάδα-στόχος, η οποία είναι όλο και πιο σημαντική για τις εθνικές οικονομίες. Μια έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2017 δείχνει ότι υπάρχουν περίπου 232 εκατομμύρια μετανάστες σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων 150 εκατομμύρια είναι διακινούμενοι εργαζόμενοι. Οι μετανάστες που είναι πλήρως ενσωματωμένοι στην αγορά εργασίας, μπορούν να ενισχύσουν το κατά κεφαλήν εισόδημα των οικονομιών των χωρών υποδοχής, παρέχοντας την εργασία και τις δεξιότητες που απαιτούνται σε κρίσιμα επαγγέλματα και τομείς (βλέπε περαιτέρω [link]).

Στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα τελευταία επίσημα αρχεία δείχνουν (Δεκέμβριος 2018) ότι υπάρχουν γύρω στις 100.000 Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που επί του παρόντος διαμένουν στην Κύπρο. Από αυτούς, σχεδον 10.000 απολαμβάνουν διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και κάτοχοι επικουρικής προστασίας), σχεδόν 20.000 απασχολούνται ως οικιακοί βοηθοί, σε άλλες υπηρεσίες καθαριότητας και στην γεωργοκτηνοτροφία, ενώ, παράλληλα πάνω από 22.000 έχουν άδεια μόνιμης διαμονής, ως επί μακρόν διαμένοντες ή ως εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, το έργο στοχεύει στην ικανοποίηση ποικίλων ομάδων (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, επαναεγκατεστημένοι πρόσφυγες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, βίζα φοιτητή, με άδεια εργασίας ή με σύζυγος Ευρωπαίου / Κύπριου πολίτη).

Η ένταξη στην αγορά εργασίας κάθε χώρας εξαρτάται από μια ποικιλία ζητημάτων, καθώς κάθε χώρα έχει διαφορετικές οικονομικές δομές και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει μια σειρά προβλημάτων που εμφανίζεται σε πολλές χώρες.

Μερικά από τα κύρια προβλήματα που εντοπίζονται από τους εργοδότες σε αυτή τη διαδικασία, είναι η έλλειψη μηχανισμών ενημέρωσης των εργοδοτών για τις άδειες εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και τρόποι αναγνώρισης δεξιοτήτων και προσόντων.

Από την πλευρά των υποψηφίων εργαζομένων ΥΤΧ, είναι η έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων, έλλειψη γνώσης του εργατικού δικαίου και πολιτισμού της χώρας υποδοχής, παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία περαιτέρω εμποδίων στην παραγωγικότητα και παρεμπόδιση κατανόησης του καινούργιου περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, ένα εθνικό σχέδιο δράσης είναι καίριας σημασίας για την εκπαίδευση των μελλοντικών εργαζομένων και τη σύνδεσή τους με τους εργοδότες είναι ζωτικής σημασίας για κάθε χώρα υποδοχής.

Το «First Step» λειτουργεί εντός αυτού του γενικού πλαισίου και χρησιμοποιεί χρήσιμα εργαλεία όπως το «Εργαλείο για καταγραφή δεξιοτήτων της ΕΕ για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (βλέπε περαιτέρω [link]) για τον σκοπό διευκόλυνσης μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου να βοηθηθούν οι δικαιούχοι ούτως ώστε να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για πρόσβαση στην εργασία αγορά.

© Copyright 2022 - FIRST STEP / Designed & Developed by NETinfo Plc